Te piktogramy znajdziesz na etykietach substancji niebezpiecznych

Udostępnij:

Piktogram jest to przedstawienie pojęcia, które opisywane jest wyrazem lub równoważnikiem zdania, za pomocą obrazka, które oderwane jest od zdania. To właśnie znaki drogowe, znaki ostrzegawcze czy hieroglify są piktogramami. Ideogram również może być formą piktogramu. Generalnie piktogram pełni bardzo istotną rolę w społeczeństwie. Dzięki temu, że słowa pisanie są zastąpione elementami graficznymi czytelność przekazu jest dużo większa, ponadto pozwala to na ominięcie bariery językowej. Bezsprzecznie również użycie piktogramów pozwala funkcjonować osobom upośledzonym i z problemami w porozumiewaniu się.

Rozporządzenie CLP: piktogramy

20 stycznia 2009 roku w życie weszło rozporządzenie CLP w sprawie klasyfikacji oznakowania i pakowania, systemu opracowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu wykrywania niebezpiecznych substancji chemicznych oraz informowania użytkowników o związanych z nimi zagrożeniami. Rozporządzenie to miało stopniowo zastępować dyrektywę w sprawie klasyfikacji i etykietowania substancji niebezpiecznych oraz dyrektywę w sprawie preparatów niebezpiecznych, obie dyrektywy uchylone zostały 1 czerwca 2015 roku. To właśnie Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) przyjęty został przez dużą ilość krajów z całego świata. Obecnie jest on wykorzystywany jako podstawa do opracowywania międzynarodowych, a także krajowych regulacji w zakresie transportu niebezpiecznych materiałów. To właśnie za pośrednictwem standardowych ostrzeżeń oraz piktogramów oznacza się informację o zagrożeniach związanych z chemikaliami, muszą być one umieszczane na etykietach oraz kartach charakterystyki. Czy wiesz, że nowe opatrzone czerwoną ramą piktogramy zastępują już pomarańczowe znaki zagrożenia? 

Kiedy należy stosować etykietę CLP?

Rolą dostawcy jest oznakowanie substancji lub mieszaniny, która znajduje się w opakowaniu zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP przed wprowadzeniem ich do obrotu, w przypadku:

 • - Gdy mieszanina zawiera jedną bądź większą liczbę substancji, które są zakwalifikowane jako te, które stwarzają zagrożenie w stężeniu przekraczającym określony próg
 • - Jeżeli substancja jest zakwalifikowana jako substancja, która stwarza zagrożenie

Warto również wiedzieć, że nowe terminy zastąpiły wcześniej stosowane sformowania. Etykieta CLP jest ważna w przypadku zastosowania się do obecnego nazewnictwa, jakim jest:

 1. mieszaniny zamiast preparatów
 2. zamiast niebezpieczny jest stwarzający zagrożenie
 3. piktogramy zastąpiły symbole
 4. zwroty określające zagrożenie, a nie zwroty określające rodzaj ryzyka jak to było dotychczas
 5. zamiast zwrotów określających warunki bezpiecznego stosowania, zwroty określające środki ostrożności
 6. wskazania zagrożenia zostały zastąpione hasłami ostrzegawczymi takimi jak na przykład niebezpieczeństwo uwaga

piktogram na substancji niebezpiecznej

Jak wygląda kwestia klasyfikacji substancji?

To właśnie głównie dostawy, w większości przypadków, podejmują decyzję o kwalifikacji danej substancji czy mieszaniny. Takie zjawisko jest określane mianem samoklasyfikacji. Niemniej jednak są przypadki, w których decyzję o klasyfikacji danej substancji bądź mieszaniny chemicznej podejmowane jest na wspólnotowym szczeblu. Ma to za zadanie zapewnić odpowiedni poziom zarządzania ryzykiem. To właśnie państwa członkowskie Unii Europejskiej, producenci, importerzy oraz dalsi użytkownicy mogą wystąpić z wnioskiem, aby harmonizować klasyfikację i oznakowania konkretnej substancji na terenie całej Unii Europejskiej. W wykazie C&L również zostaną udostępnione odpowiednie informacje. Jakich substancji dotyczy tak sytuacja? Właśnie tych, które są najbardziej niebezpieczne takie jak substancje rakotwórcze, substancje mutogenne, substancje działające niekorzystnie na rozrodczość i płodność, substancje działające uczulająco na układ oddechowy, produkty biobójcze oraz środki ochrony roślin. Każda substancja, która została wcześniej zharmonizowana i sporządzone to zostało z poprzednio obowiązującymi przepisami - dyrektywa w sprawie substancji niebezpiecznych, została przekształcona na zharmonizowaną klasyfikację CLP. Dostawy są zobowiązani, aby stosować tę zharmonizowaną  klasyfikację oraz oznakowanie. Kluczowe kwestie, które powinieneś znać:

 • - Pamiętaj, aby zwracać uwagę na nowe etykiety i karty charakterystyki - SDS
 • - Poinformuj pracowników o nowych zmianach
 • - Koniecznie sprawdź czy klasyfikacja substancji lub mieszaniny uległa zmianie
 • - Nowe informacje, które są przedstawione na etykiecie mogą być trudne do przyswojenia, dlatego organizuj szkolenia dla swoich pracowników, które pomogą im je przyswoić i zrozumieć
 • - Stosuj się do rad, które przedstawiono na nowych etykietach i kartach charakterystyki